Privacyverklaring

Privacy- en cookiestatement

Hegg Energy B.V. (“Hegg”)

Hegg Energy wordt geleverd door Hegg Energy diensten.

Hegg Energy diensten is een handelsnaam van EnergyZero B.V.

Datum: 01-06-2023

Privacybeleid

Hegg is zich ervan bewust dat je als gebruiker vertrouwen stelt in onze dienstverlening. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen als je de Hegg website bezoekt, de MijnOmgeving gebruikt, een overeenkomst ter zake de thuisbatterij met Hegg sluit en/of via Hegg een leveringsovereenkomst met Hegg Energie Diensten hebt afgesloten. Ook leggen we uit waarom we deze persoonsgegevens verzamelen. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door of via Hegg waaronder het domein hegg.energy en alle hiertoe behorende subdomeinen (hierna te noemen; Hegg).

Hegg respecteert jouw privacy en draagt naar beste kunnen zorg voor de behandeling van persoonsgegevens zoals dat geregeld is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor vragen over het privacybeleid kun je altijd contact met ons opnemen via: support@hegg.energy, onder vermelding van “privacy”.

A Verzamelen van informatie en de manier waarop we deze gebruiken

De volgende typen gegevens worden verzameld.

Accountgegevens

Wanneer je je registreert voor de MijnOmgeving, worden jouw persoonlijke gegevens gevraagd. Dit betreft informatie die nodig is om je te kunnen identificeren, waaronder je naam, e-mailadres, adres en/of ean-code (unieke barcode van de slimme energiemeter). Met deze gegevens kan Hegg Energie Diensten een combinatie maken met gegevens uit de centrale ‘databases’ voor energieverbruik, zoals het slimme meter systeem deze genereert. Binnen de website en/of MijnOmgeving worden je persoonsgegevens gebruikt om zo goed mogelijk terugkoppeling te geven over je energieverbruik.

Cookies

Wanneer je de website en/of MijnOmgeving bezoekt/gebruikt worden cookies naar je Device (computer, mobiele telefoon, tablet, etc.)  verstuurd. Een cookie is een stukje informatie dat bijvoorbeeld gebruikersinstellingen kan bevatten. Bij een volgend bezoek aan de website en/of MijnOmgeving worden deze gebruikersinstellingen herkent door middel van deze cookies. Cookies vergroten je gebruiksgemak en zijn noodzakelijk voor de werking van de beveiligde omgeving van de MijnOmgeving.

Log-bestanden

Wanneer je de website en/of MijnOmgeving opent via een browser, wordt automatisch informatie opgeslagen op de server. Deze log-bestanden bevatten gegevens als jouw webverzoek, interactie met de MijnOmgeving, je IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van je verzoek en cookies waaraan je browser of account kan worden herkend.

Gebruikerscommunicatie

Wanneer je e-mail of berichten stuurt vanuit de website en/of MijnOmgeving, is het mogelijk dat we de berichten bewaren om jouw vraag te beantwoorden en onze service en functionaliteit van de MijnOmgeving te verbeteren. We kunnen je e-mailadres gebruiken om je berichten te sturen over de MijnOmgeving.

Energiegegevens

In MijnOmgeving worden energiegegevens wat betreft jouw verbruik (hoeveelheid en karakteristieken) gebruikt, om je inzicht, feedback en kennis te leveren over jouw energieverbruik. Daarnaast kan het totaal aan gegevens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruikt worden ten behoeve van het verbeteren van de werking of uitbreiding de MijnOmgeving en de diensten van Hegg en Hegg Energie Diensten in het algemeen . Deze gegevens worden ook verwerkt als je, eventueel via derden, een klantmandaat hebt afgegeven en dus gebruik maakt van ODA-services (energieverbruiksinzicht).

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden of daarmee samenhangen Worden bewaart conform de geldende wettelijke bepalingen. Bovendien zullen jouw persoonsgegevens nooit zonder jouw toestemming ter beschikking worden gesteld of verkocht aan derden.

Registratie gegevens Thuisbatterij

Wanneer je je registreert voor de thuisbatterij, worden jouw persoonlijke gegevens gevraagd. Dit betreft informatie die nodig is om je te kunnen identificeren, waaronder je naam, woonadres, e-mailadres en IBAN nummer. Met deze gegevens kan Hegg de afspraken (en) met betrekking tot de thuisbatterij uitvoeren.

B Delen van gegevens

Gegevens worden in beginsel niet gedeeld met derde partijen, tenzij:

• je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, of

• dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst, of

• dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst ter zake de thuisbatterij.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

C Beveiliging van gegevens

We treffen passende beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot, of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Hieronder vallen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, zoals de juiste codering. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van Hegg of andere door Hegg aangewezen beheerders van de website en/of MijnOmgeving. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij overtreding worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen.

D Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt je gegevens grotendeels inzien in je MijnOmgeving. Je kunt verdere verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: support@hegg.energy, onder vermelding van “privacy”

Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

E Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd als er bijvoorbeeld ten behoeve van de werking van website en/of MijnOmgeving aanleiding voor is of wanneer er hier door aanpassingen in wet- en regelgeving aanleiding voor is. We zullen alle wijzigingen van het privacybeleid publiceren door middel van de website en/of MijnOmgeving.

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024