Voorwaarden MijnOmgeving

Hegg Energy wordt geleverd door Hegg Energy diensten.

Hegg Energy diensten is een handelsnaam van EnergyZero B.V.

01-06-2023

Indien je toestemming hebt gegeven voor het uitlezen van jouw slimme meter gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de Hegg Energie Diensten - MijnOmgeving. 

Aanvullende definities:

MijnOmgeving 

De online omgeving voor het geven van terugkoppeling op het gebied van energieverbruik en de begeleiding naar een zo laag mogelijke energierekening, welke is gepubliceerd op het domein en/of alle bijbehorende subdomeinen van hegg.energy. 

Account 

Een set van persoonlijke data van de klant op basis van gebruikersnaam en wachtwoord. 

Gegevens 

Een set van informatie, veelal op het gebied van energieverbruik, die aan een Account is gekoppeld, alsmede de set van persoonlijke data die je ten behoeve van het aanmaken van de Account hebt aangeleverd. 

Toestemming gebruik Gegevens 

 • Je geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming aan Hegg Energie Diensten om Gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de MijnOmgeving, alsmede de Gegevens op te nemen in een database die middels de MijnOmgeving wordt aangelegd in het kader van optimale dienstverlening. 

 • Jouw Gegevens worden met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Leveranciers Slimme Meter, verwerkt. Hegg Energie Diensten stelt de Gegevens niet ter beschikking van derden, tenzij Hegg Energie Diensten hiertoe jouw toestemming heeft dan wel verplicht wordt bij machte van de wet of rechterlijke uitspraak. 

 • In het kader van gebruik van de MijnOmgeving vindt er dagelijks uitlezing van de slimme meter plaats. Een wijziging in de frequentie van het uitlezen geschiedt uitsluitend na jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel op jouw uitdrukkelijk verzoek. 

 • Je kunt te allen tijde een schriftelijk verzoek in dienen voor inzage van jouw Gegevens in de databestanden, zoals deze ten behoeve van de MijnOmgeving en onderzoek zijn opgeslagen. Je kunt je hiertoe wenden tot support@hegg.energy. 

 • De Gegevens, waaronder informatie over energieverbruik, zullen in de MijnOmgeving worden gepubliceerd op een dusdanige wijze dat geen absolute relatie kan worden gelegd tussen jou en jouw energieverbruik door andere gebruikers van de MijnOmgeving, tenzij je hiervoor binnen de MijnOmgeving toestemming heeft gegeven. 

 Verplichtingen van de Gebruiker 

 • Je verklaart dat de door jou verstrekte Gegevens volledig, correct en actueel zijn. Het is je niet toegestaan om derden gebruik te laten maken van jouw Account. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van jouw Account en de zorgvuldige behandeling en geheimhouding van Account specifieke gegevens, voor zover dat binnen jouw invloedsfeer ligt. Indien je meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot jouw MijnOmgeving, bent je verplicht dit direct te melden aan Hegg Energie Diensten. je kunt zich hiertoe wenden tot support@hegg.energy.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van jouw slimme meter en draagt zelf het risico voor de gevolgen van een niet (optimaal) functionerende slimme meter. 

 • Een slimme meter is eigendom van de Netbeheerder. Gebreken aan de slimme meter dien je direct aan de Netbeheerder door te geven, zodat zij meteen tot actie kan overgaan om de storing, het defect of het niet functioneren te verhelpen. 

 

Garanties en aansprakelijkheid van Hegg Energie Diensten 

 • Hegg Energie Diensten is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Hegg Energie Diensten slechts beperkt invloed op uit kan oefenen (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van internet). Hegg Energie Diensten is derhalve niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Hegg Energie Diensten of het verbreken ervan, ongeacht of de schade wel of niet ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Hegg Energie Diensten. 

 • Je kunt Hegg Energie Diensten niet aansprakelijk stellen voor schade door het gebruik van de MijnOmgeving en/of de verstrekte van Gegevens binnen de MijnOmgeving. 

 • Hegg Energie Diensten is niet aansprakelijk voor misbruik van Gegevens door derden. Ondanks de genomen maatregelen ter bescherming van Gegevens kan, op gronde van de openheid van communicatie via het Internet, geen garantie worden uitgesproken voor wat betreft de beveiliging van Gegevens. Hegg Energie Diensten is derhalve niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, veroorzaakt door het toepassen van Gegevens. 

 • Hegg Energie Diensten is niet verantwoordelijk voor niet behaalde verlaging van de energierekening en geeft derhalve geen garantie op een besparingsresultaat door gebruik van de MijnOmgeving. 

 • Kennelijke fouten of vergissingen in de MijnOmgeving binden Hegg Energie Diensten niet. 

 • Hegg Energie Diensten is gerechtigd om materiaal en dienstverlening aan te passen met het oog op verbetering en/of behoud van de kwaliteit en/of veiligheid van de MijnOmgeving. Hieronder valt onder andere de samenstelling en uitbreiding van de MijnOmgeving. Hegg Energie Diensten zal de Gebruiker informeren over mogelijke aanpassingen in de functionaliteit van de MijnOmgeving middels communicatie via de MijnOmgeving. 

 • Hegg Energie Diensten zal te allen tijde naar beste kunnen zorgdragen voor de beveiliging van Gegevens die gebruikt en beheerd worden ten behoeve van de MijnOmgeving.

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024

ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS

Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.

Hegg Energy B.V.

Albert Einsteinweg 4

8218 NH

Lelystad

KVK 89403010

NL864971977B01

Copyright 2024